Algemene Voorwaarden

 Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht.

Zij worden verondersteld gekend en aanvaard te zijn door de koper, ook als zij strijdig zijn met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden

Levering

Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dat:

  • Eventuele promoties welke op een levering betrekking hebben, geen invloed hebben op voorgaande of nog te volgen leveringen zelfs al vinden deze leveringen plaats ingevolge dezelfde overeenkomst.
  • Al onze leveringen worden uitgevoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien de goederen vrachtvrij reizen.
  • De kosten van leveringen zijn ten laste van de bestemmeling. Voor spoedbestellingen zal een bijkomende transportkost worden aangerekend. De keuze van het vervoermiddel is aan ons tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Iedere betwisting, incluis verborgen gebreken, zal geldig zijn indien ze bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na factuurdatum ter kennis worden gebracht.
  • Iedere terugzending moet vrachtvrij onzer bestemming toekomen.

Termijn

De overeengekomen levertermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijving van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren en geeft deze niet het recht op schade vergoeding.

Betaling

Onze facturen dienen evenals alle hieraan verbonden taksen en behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling op de zetel van onze firma betaald te worden, contant, netto en zonder korting. Een nalatigheid van betaling op de vervaldag geef ons de toelating de onmiddellijke voldoening te eisen van alle leveringen die reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn.

Zo termijnen van respijt voor betaling van de koopprijs toegekend worden, zal het nog verschuldigd saldo onmiddellijk en automatisch eisbaar worden, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling indien een vervaldag niet geëerbiedigd wordt.

In geval van niet betaling van een factuur op zijn vervaldag, zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 18 % ten titel van strafbeding, dit met een minimum van € 49,50.

Elke schuld, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 16 %  per jaar op.

Promoties schorten de verplichting tot betaling niet op, de koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking of aanspraak maken op verrekening met welke schuld ook.

Voor elke herinnering of ingebrekestelling die door Wemota wordt verstuurd wordt een administratieve kost van 10,40 of 150 euro aangerekend, naargelang een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft. (excl BTW)

Indien wij voor de invordering van het verschuldigde buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maken, zijn deze voor de rekening van de koper.

Alle geleverde goederen zijn  onze onvervreemdbare eigendom totdat de koopsom is voldaan.

Al onze facturen zijn betaalbaar te Sint Amands.

Wanneer op verzoek van de besteller de factuur  wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige  algemene voorwaarden voortvloeien.

Betwisting

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, waar de maatschappelijke zetel van verkoper gevestigd is bevoegd.

Verpakkingen

Indien voor de leveringen gebruik gemaakt word van europaletten of verpakking onder garantie, zullen deze gefactureerd worden behoudens aansluitende regelingen. Bij teruggave worden deze gecrediteerd.

WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN EN PROGRAMMA BLIJVEN ONS VOORBEHOUDEN